/Files/images/відпочинок 2.jpg

МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

щодо організації початку роботи табору з денним перебуванням

1. Заходи, які організовуються адміністрацією школи:

1.Акт приймання оздоровчого табору – видається територіальною СЕС.

Аналіз води в рай СЕС (бак лабораторія)

2.Дозвіл пожежної інспекції та технагляду на відкриття об’єкта

3. Договір про забезпечення кухонними працівниками, педагогічним, медичним персоналом (при залученні працівників з інших установ)

4. Організувати мед. огляди працівників, що залучаються до роботи оздоровчого табору

5.Організувати гаряче харчування дітей

За організацію і якість харчування в оздоровчому закладі несуть відповідальність керівники установи, лікар, дієтсестра.

Медичні працівники повинні здійснювати контроль за:

- якістю продуктів, що поступають на харчоблок, з реєстрацією у спеціальному журналі;

- умовами зберігання продуктів з дотриманням строків реалізації;

- якістю виготовленої їжі;

- дотриманням натуральних норм продуктів харчування (за накопичувальною бухгалтерською відомістю кожні 10 днів );

- правильністю відбору і зберігання добової проби;

- дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку і черговими по їдальні

7.Видати накази :

  • «Про відкриття та організацію роботи ОТ»,
  • «Про організацію роботи з охорони праці»
  • «Про організацію роботи з питань збереження життя і здоров’я дітей».
  • «Про перегляд та затвердження інструкцій з охорони праці, інструкцій з правил безпеки для учнів », тощо

8. Затвердити штатний розпис працівників ОТ

9. Розробити та затвердити в установленому порядку інструкції з ОП , для працівників та правил безпеки для дітей (екскурсії, походи, масові заходи, виконання роботи тощо, згідно плану роботи майданчика), з пожежної та електробезпеки, з надання долікарської допомоги, вступного інструктажу з дітьми(ознайомити з небезпеками під час роботи майданчиків, правила пожежної електробезпеки тощо).

10. Провести інструктажі з працівниками:

вступний та на робочому місці з реєстрацією в журнал встановленої форми.

Ознайомити працівників з посадовими інструкціями (виправлення не допускаються)

Керівник школи здійснює контроль за виконанням свого наказу щодо організації роботи оздоровчого табору

2. Заходи, які організовуються керівником пришкільного табору

1.Розробити та затвердити «Положення (статут) про літній оздоровчий табір»

2. План роботи майданчика (табору), затверджений директором школи, як додаток до наказу по школі.

3.Затвердити режим дня у оздоровчому таборі

4. Завести книгу наказів по табору

5. Скласти списки дітей та вказати їх соціальну категорію.

6. Розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку роботи табору (майданчика)

7. Завести журнал інструктажів: з працівниками вступного та на робочому місці; з учнями перед педагогічними заходами.

8.Безпека перебування дітей у пришкільному таборі.:

· проведення інструктажів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для учнів.Тексти бесід з учнями про збереження життя і здоров’я;

· вимоги до організації походів та організації перевезення організованих груп дітей.

· правила поведінки у таборі для учнів ;

· план заходів роботи пришкільного табору.

9. Контролювати: ведення вихователями журналу відвідування учнями табору;

проведення та реєстрацію з ними бесід та інструктажів; планування та дотримання плану роботи вихователями.

10.Контролювати стан санітарії та гігієни в таборі. Забезпечити дотримання вимог санітарних правил на харчоблоці. ( проводити бракераж готових страв, брати добові проби страв)

11. Розробити план евакуації на випадок пожежі, забезпечити наявність первинних засобів пожежегасіння. Приміщення забезпечити ПАМ’ЯТКАМИ з пожежної безпеки


Документація пришкільного табору

Пришкільний оздоровчий табір - самостійна адміністративна струк­тура при загальноосвітньому навчальному закладі. Тому, як і будь-який заклад, пришкільний табір повинен мати цілий ряд документів, регламентуючих його роботу

1.Нормативні документи державної чинності, місцевих органів влади, управ­ління освіти щодо організації літнього відпочинку школярів тощо:

· Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

· Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004.

· Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р. № 1841-111 (зі змінами і доповненнями).

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах» від 1 серпня 2001 р. № 563.

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного про­цесу в навчальних закладах» від 31 серпня 2001 р. № 616.

· Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді «Про затвердження Типового положення про дитячий оздоровчий заклад» від 5 лютого 2004 р. № 31.

· Типові штатні нормативи оздоровчих таборів (комплексів) для дітей, підлітків та учнівської молоді з цілодобовим перебуванням затверджені Міністерством освіти України 12.05.1994, Постановою президії ФП України 22.04.1994 N П-13-13.

· Федерація професійних спілок України «Рекомендації працівникам профспілкових комітетів, керівникам дитячих оздоровчих закладів щодо розробки та укладення Статуту заміського стаціонарного оздоровчого табору (комплексу)». Затверджено Заступник Голови ФПУ О.В. Єфіменко 02.11.2001.

· Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на реаліза­цію Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року» від 7 лютого 2003 р. № 63.

· ДСанПіН 5.5.5.23-99 "Влаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів”

· ДСанПіН 5.5.6.009-1998 «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».

· ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року» від 16 січня 2003 р. №33.

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення» від 21 грудня 2005 р. № 1251.

· Лист Міністерства освіти і науки України «Про проведення навчальних екскурсій» від 15 квітня 2004 р. № 1/9-2002.

· Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591.

· Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 1 червня 2005 р. № 242/329.

· Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року №375-УІ

2.Положення (статут) про літній оздоровчий табір.

Дитячий оздоровчий заклад у своїй діяльності має керу­ватися Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад, у якому розміщено пришкільний табір, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду­вання, а також своїм положенням (статутом), розробленим на основі Типового положення про дитячий оздоровчий заклад, затвердженого наказом Державного комітету у справах сім'ї та молоді від 5 лютого 2004 р. № 31.

Дозвіл місцевої санітарно-епідеміологічної служби на від­криття пришкільного табору;

Дозвіл місцевого Держпожнагляду на від­криття пришкільного табору.

3.Книгу наказів (пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою) пришкільного табору, серед яких обов'яз­ковими є накази:

«Про організацію роботи шкільного оздоровчого табору»;

«Про розподіл дітей по загонах і закріплення вихова­телів за загонами»;

«Про організацію роботи з питань збереження життя і здоров’я дітей»,

«Про організацію роботи з охорони праці»,

«Про затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності»;

«Про протипожежну безпеку в пришкільному таборі», тощо.

4.Медичні документи:

Медична документація (за переліком):

санітарні книжки працівників пришкільного табору з від­міткою про проходження медичного огляду;

медичні довідки дітей про щеплення та епідемоточення;

режим дня пришкільного табору;

списки дітей, які потребують дієтичного харчування.

санітарний журнал.

документація з організації харчування (за переліком), перспективне меню на 2 тижні.

5.Організаційні документи:

педагогічна документація (плани, розклади роботи, графіки);

заяви батьків про зарахування вихованців у пришкіль­ний табір;

заяви батьків про відрахування вихованців з пришкіль­ного табору;

путівки;

зведена відомість про кількість дітей у загонах;

списки загонів, підписані вихователями з усіма вихідними даними дитини;

план роботи пришкільного табору;

календарний план або план-сітка на зміну;

контингент пришкільного табору;

штатний розпис;

посадові інструкції для всіх працівників;

графік роботи вихователів;

кадровий склад працівників (особові справи або картки, списки співробітників);

табель робочого часу;

графік вихідних днів (погоджений із профспілковим комітетом, складений з урахуванням побажань співробітників);

графік роботи спеціалістів, залучених до роботи в при­шкільному таборі;

графік роботи технічних працівників;

журнал реєстрації дітей (порядковий номер путівки, організація, що видала путівку, П.І.П. дитини, відомості про батьків, домашня адреса тощо);

журнал відвідування вихованцями пришкільного табору;

журнал обліку робочого часу вихователів пришкільного табору;

журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та безпе­ки життєдіяльності;

книга відвідувань (пронумерована, прошнурована, завірена печаткою).

6.Документи з питань профілактики травматизму та охо­рони здоров'я:

інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників та вихованців табору;

куточок основ безпеки життєдіяльності та правил дорож­нього руху;

план евакуації на випадок пожежі в пришкільному та­борі;

документація із дотримання заходів протипожежної безпеки та на випадок стихійного лиха (інструкція, план евакуації, накази тощо);

схема оповіщення на випадок надзвичайної ситуації;

інструкція та графік чергування ДНД.

Кiлькiсть переглядiв: 2125

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.